Privacyverklaring

Stichting Vita Nova, gevestigd aan Het Noord 7, te Drachten, verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring zijn alle rechten en plichten alsmede de daarmee gepaard gaande bepalingen vastgelegd.  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 augustus 2019.

Contactgegevens

Stichting Vita Nova Nederland
E-mail: bestuur@vitanova.cz
Telefoon: +31 (0)6 36190019 of +420 605 343 801 (Nederlands gesproken)

Artikel 1: Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Stichting Vita Nova verzamelt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  1. Wanneer u per mail of telefoon contact met ons opneemt, wordt uw mailadres of telefoonnummer automatisch bewaard, zodat we eenvoudig opnieuw contact met u kunnen leggen. In sommige gevallen kan het nodig zijn meer persoonsgegevens van u te bewaren, zoals uw Skypenaam of woonadres. Het gaat hierbij om informatie die rechtstreeks door u is opgegeven.
  2. Om onze website te verbeteren, verzamelen we informatie over uw klikgedrag en bezoekgegevens (waaronder uw geanonimiseerde IP-adres, internet browser en apparaat type). Hiervoor worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 2: Welke persoonsgegevens worden bewaard?

  1. Stichting Vita Nova bewaart alleen gegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven met uitzondering van de persoonsgegevens die genoemd worden in artikel 1b. Persoonsgegevens die om wat voor reden dan ook door derden bij ons worden aangeleverd, worden pas bewaard nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven en bent geïnformeerd over onze bron.
  2. Stichting Vita Nova heeft absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons worden verwerkt.

Artikel 3: Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven, kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden bewaard in onze netwerkadministratie in de vorm van een adresboek of binnen de e-mail provider. Geen van deze gegevens wordt zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit op wettelijke gronden noodzakelijk is. De gegevens die u aanlevert door onze website te bezoeken (klikgedrag en bezoekgegevens) worden anoniem bewaard via Google Analytics.

Artikel 4: Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die u rechtstreeks of uitsluitend door het bezoeken van onze website heeft opgegeven worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard.

Artikel 5: Hoe beveiligen we uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die digitaal worden bewaard, zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle persoonsgegevens die schriftelijk zijn vastgelegd (bijvoorbeeld uw visitekaartje), zijn niet beschikbaar voor derden, maar kunnen in theorie wel door derden geraadpleegd worden.

Artikel 6: Welke rechten heeft u conform de AVG wet?

Wanneer u om welke reden dan ook invloed wilt uitoefenen op ons beheer van uw persoonsgegevens kunt u gebruiken maken van de volgende rechten.

  1. Recht op inzage: U heeft te allen tijd recht op inzage in al uw persoonsgegevens. U kunt ons hiervoor persoonlijk, telefonisch of per mail benaderen.
  2. Recht op rectificatie: Wanneer uw persoonsgegevens niet meer accuraat zijn, heeft u het recht om Stichting Vita Nova te verzoeken uw gegevens te rectificeren.
  3. Recht op verwijdering: Wanneer u om welke reden dan ook niet wilt dat Stichting Vita Nova uw persoonsgegevens bewaart, heeft u het recht de stichting te verzoeken de gewenste gegevens te verwijderen.
  4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Het is mogelijk om bij Stichting Vita Nova een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Stichting Vita Nova doet dit uitsluitend op uw verzoek.
  5. Recht op het indienen van een klacht: Wanneer u van mening bent dat Stichting Vita Nova op onrechtmatige wijze met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder ‘Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens’. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
  6. Recht op het stopzetten van communicatie: Wanneer u niet wilt dat Stichting Vita Nova u nog langer benadert via de rechtstreeks door u aangeleverde persoonsgegevens, heeft u het recht de stichting te verzoeken niet langer contact met u op te nemen. U kunt dit zowel telefonisch als per e-mail aanvragen.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitanova.cz. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken ontvangt u van Stichting Vita Nova een reactie.

Artikel 7: Wijzigingen

Stichting Vita Nova heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen mits dit binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming past. In alle gevallen is alleen de laatste versie van de privacyverklaring geldig, mits deze toegankelijk is gemaakt voor iedereen via onze website. Aan eerdere versies kunnen geen rechten worden ontleend.